Pomoc Frankowiczom


 

Reprezentujemy klientów w postępowaniu którego celem jest definitywne usunięcie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy zachowaniu oprocentowania LIBOR i marży banku, oraz pozostałych zapisów umowy która pozostaje ważna.

W konsekwencji mamy możliwość żądać od banku zwrotu nadpłaconych przez ostatnie 10 lat rat kredytu, oraz żądać ponownego przeliczenia kredytu przy wyłączeniu parametru "kurs CHF". 

Dochodzimy również zwrotu kwot uiszczonych bankom z tytułu np. ubezpieczenia niskiego wkładu, lub innych ubezpieczeń.

Warto również wskazać, iż roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego od banków przedawnia się z upływem dziesięciu lat

Więcje informacji w zakładce: Strefa Dłużnika/Kredyty CHF/Mam Kredyt w Chf od czego zacząć

 

ANALIZA DOKUMENTÓW NIC NIE KOSZTUJE – Zapraszamy do współpracy.

 

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

email: chf@kwmediator.pl

telefon: 76 723 77 25

 

Cała strategia procesowa w przypadku kredytu CHF opiera się o konstrukcje umów obarczonych klauzulami zakazanymi (abuzywnymi) i o możliwości procesowe związane z rzeczonymi klauzulami.

Definicja – Klauzule Abuzywne

Postanowienia umowy zawieranej z klientem banku nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (klauzule niedozwolone). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W przypadku gdy klauzule niedozwolone nie wiążą klienta banku, strony są związane umową w pozostałym zakresie. Nieuzgodnione indywidualnie są zaś te postanowienia umowy, na których treść klient banku nie miał rzeczywistego wpływu, w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez bank.

W razie wątpliwości uważa się, że klauzulami niedozwolonymi są te, które w szczególności:

  1. uzależniają zawarcie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z daną umową;

  2. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienie do podwyższenia wynagrodzenia po zawarciu umowy, nie przyznając jednocześnie w umowie konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy;

  3. w przypadku rozwiązania umowy pozbawiają konsumenta prawa żądania zwrotu świadczenia spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta;

  4. stanowią, iż wyłącznie kontrahent konsumenta będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy;

  5. przewidują obowiązek zapłaty przez konsumenta odstępnego w wysokości rażąco wygórowanej.

Orzeczenia sądów w materii umów kredytowych dotyczą czterech rodzajów klauzul, które zostały uznane za bezskuteczne.

  1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej)

  2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

  3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana przez sądy za niedopuszczalną.

  4. Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku.