Upadłość Konsumencka


Kancelaria oferuje pomoc pod kątem analizy majątkowej, oraz spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i w konsekwencji skutecznego oddłużenia. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentujemy dłużnika w procesie upadłości.

 

WARUNKI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich. 

Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :

- Miejsce zamieszkania i pobytu na terenie Polski.

- Nie prowadzisz działalności gospodarczej lub zaprzestałeś prowadzenia działalności gospodarczej na rok przed dniem złożenia wniosku o upadłość (nie wystarczy jej zawieszenie),

- Jesteś niewypłacalny, czyli nie wykonujesz swoich zobowiązań wobec wierzycieli,

- Twoja niewypłacalność nie jest spowodowana z Twojej ewidentnej, umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa,

- Nie umorzono wcześniej Twoich długów w upadłości konsumenckiej lub w upadłości gospodarczej.

 

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 14 dni.

e-mail: strefadluznika@kwmediator.pl

tel.: 76 723 77 25

 

WAŻNE INFORMACJE PRAWNE:

 

1. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

ODDŁUŻENIE

- Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań (lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli)

- Wygasają również roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

SPŁATA TYLKO CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

- Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli trwającego maksymalnie 3 lata, (w ramach tego planu spłacana jest część zobowiązań upadłego której wysokość zależy od jego możliwości finansowych i jego sytuacji osobistej.

- Poprawa sytuacji upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli, zwłaszcza na skutek wyższych zarobków bądź dochodów z działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli,

- Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom tym samym ograniczając ogromne koszty takie jak: postępowanie sądowe czy egzekucja komornicza,

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

- Zawieszenie wszelkich egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań.

- Umorzenie wszelkich egzekucji z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO UMARZANE SĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH

- Koszty wszelkich postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi, a następnie umorzonych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, podlegają zgłoszeniu do masy upadłości. (podlegają ogólnym regułom umorzenia w upadłości konsumenckiej, czyli nie muszą być w całości spłacalne)

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ

- Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

- Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.

ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

- Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. (odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia).

WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO

- Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy.

MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI

- Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej.

- Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania.

- Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU DŁUŻNIKÓW

- Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

 

2. MANKAMENTY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Decyzja dłużnika powinna opierać się również o wiedzę dotyczącą oczywistych mankamentów procesu upadłości konsumenckiej takich jak:

- Utrata całego majątku ruchomego i nieruchomego z wyłączeniem przedmiotów które nie podlegają egzekucji komorniczej.

- Od ogłoszenia upadłości do wykonania ostatecznego planu podziału dochody upadłego w wysokości wcześniej zajętej przez komornika służą zaspokojeniu wierzycieli. Dopiero z chwilą prawomocnego ustalenia planu spłaty wierzycieli przez sąd dochody upadłego stają się wolne od wszelkich zajęć czy obciążeń.

- Cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek dłużnika może dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego.

- Oddłużenie w upadłości konsumenckiej dłużnika nie obejmuje osób które udzieliły dłużnikowi zabezpieczenia jego długu w formie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego. Na zobowiązania tych osób oddłużenie dłużnika w upadłości konsumenckiej nie ma żadnego wpływu. 

- Możliwość podważenia (uznania za bezskuteczne) wszelkich umów majątkowych małżeńskich zawartych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

- Kondycja finansowa upadłego zostanie ujawniona publicznie poprzez ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

- Czasowa utrata pozycji wiarygodnego klienta w BIK.

- Umorzone w upadłości konsumenckiej zobowiązania upadłego mogą być nadal dochodzone wobec współdłużnika (najczęściej małżonka, wobec którego nie umorzono zobowiązań w upadłości konsumenckiej), poręczyciela, czy też dłużnika rzeczowego. Wobec tych osób umorzenie zobowiązań nie jest skuteczne.  

- Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i możliwość oddłużenia nie obejmuje następujących zobowiązań pieniężnych: 

  1. wynikających z postępowania karnego, a w szczególności orzeczonej kary grzywny, zasądzonych środków karnych, obowiązku naprawienia szkody czy zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, 

  2. alimentów 

  3. renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci, 

  4. zobowiązań, których upadły nie ujawnił w toku konsumenckiego postępowania upadłościowego, a wierzyciel nie brał w nim udziału.

 

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 14 dni.

e-mail: strefadluznika@kwmediator.pl

tel.: 76 723 77 25