Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku.

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku.

Powrót do poprzedniej strony


Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku.

26 czerwca, 2020


👉 “Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku” to temat artykułu, który ukazał się na początku lutego w Gazecie Finansowej i cieszył się dużym zainteresowaniem.

 Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią, gdzie przeczytacie między innymi o tym, co wnosi nowelizacja ustawy upadłościowej, czy będzie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką, a także jakie korzyści płyną z tego tytułu dla przedsiębiorców.

 

Mimo tendencji wzrostowej, w Polsce upadłość konsumencka wciąż nie jest popularnym postępowaniem, biorąc pod uwagę dane z innych państw. W rekordowym 2018 roku w polskich sądach ogłoszono 6,5 tysiąca upadłości konsumenckich, podczas gdy w krajach zachodniej Europy, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, odbywa się rocznie około 100 tysięcy takich postępowań.

Tak duże różnice w statystykach mogą być spowodowane sytuacją w Polsce. Świadomość społeczna dotycząca postępowania upadłościowego jest dość niska. Wiele osób, których dotyczy problem niewypłacalności, nie wie jak rozwiązać swoje problemy finansowe.

Sytuacja i wysokie statystyki dotyczące zadłużenia w Polsce spowodowały konieczność znowelizowania ustawy Prawo upadłościowe. Dotychczasowe warunki i przebieg postępowania zniechęcały dłużników do składania wniosków. Obecnie sąd wnikliwie bada zachowanie dłużnika oraz okoliczności zaciągania zobowiązań, co skutkuje oddaleniem części wniosków. Ponadto, postępowanie może trwać długo, a samo rozpatrzenie wniosku trwa od miesiąca do nawet pół roku.

Nowelizacja

Nowelizacja prawa upadłościowego jest zatem potrzebna i jej celem jest uproszczenie całego postępowania. Nowa ustawa zacznie obowiązywać od 24 marca 2020 roku i niesie za sobą wiele zmian. Po pierwsze, postępowanie zostanie mocno skrócone, ponieważ zostanie zakończone z dniem wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Wcześniej ta formalność mogła przedłużyć postępowanie nawet o kilka miesięcy.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Nową instytucją w prawie upadłościowym jest warunkowe umorzenie zobowiązań. Jest to mały ukłon w stronę wierzycieli, ponieważ obecnie, wydana decyzja o umorzeniu zobowiązań bez wykonywania planu spłaty jest ostateczna. Po zmianie przepisów sąd umarza zobowiązania warunkowo, jeśli sytuacja dłużnika może ulec poprawie w ciągu najbliższych pięciu lat. To oznacza, że plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony nawet kilka lat po dniu uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Będzie łatwiej?

Najważniejszym aspektem nowelizacji jest przeniesienie decyzyjności z sędziów na syndyków. O ogłoszeniu upadłości będzie decydować przede wszystkim stan niewypłacalności. Przyczyny jej powstania mają być weryfikowane dopiero na dalszym etapie, czyli po stwierdzeniu przez sąd, że dłużnik spełnia warunki podstawowe. Są nimi miejsce zamieszkania na terenie Polski, status konsumenta i oczywiście niewypłacalność. Ważna jest również poprawność wniosku pod względem formalnym, czyli nadal w interesie dłużnika leży wykazanie i udokumentowanie wszystkich zobowiązań. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty. Ma to znacznie usprawnić procedurę. Oczywiście nadal istotne jest, czy dłużnik popadł w niewypłacalność wskutek czynników niezależnych od niego, takich jak choroba lub utrata pracy, czy jego działania były celowe. Osoby zadłużone, które umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo doprowadziły do niewypłacalności, będą dłużej spłacać swoje zadłużenia. W pierwszym przypadku plan spłaty może zostać ustalony na maksymalnie 3 lata, a osoby, które umyślnie przyczyniły się do zadłużenia, będą spłacać swoje zobowiązania jeszcze przez okres od 3 do 7 lat.

Korzyści także dla przedsiębiorców

Nowe postępowanie powoduje również ujednolicenie postępowania konsumenckiego i gospodarczego. W przypadku sprzedaży nieruchomości, były przedsiębiorca otrzymuje środki na wynajem zastępczego lokum, podobnie jak w upadłości konsumenckiej. Dodatkowo postępowanie należy prowadzić tak, aby upadły uzyskał możliwość oddłużenia, a nie aby spłacić wierzycieli w jak największym stopniu.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Podobnie jak przed nowelizacją, niektóre zobowiązania nie zostaną umorzone bez względu na sytuacje dłużnika. Są to zobowiązania: o charakterze alimentacyjnym, naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa oraz wynikające z rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

Podsumowując, nowelizacja prawa upadłościowego zmienia nieco cel postępowania. Zaspokojenie wierzycieli schodzi na dalszy plan, a głównym celem jest umorzenie zobowiązań i oddłużenie konsumenta. Postępowanie na pewno w przyszłości będzie skutkować zmniejszeniem zadłużenia wśród Polaków i poprawą ich kondycji finansowej.

Następny artykuł: