Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można założyć firmę❓

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można założyć firmę❓

Powrót do poprzedniej strony


Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można założyć firmę❓

6 lipca, 2020


Prawo nie zakazuje takich działań – upadły może rozpocząć normalną pracę zarobkową, a także rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

👉 Warto też pamiętać, że PO USTALENIU przez sąd Planu Spłaty Wierzycieli dochody są wolne od jakichkolwiek działań egzekucyjnych i nie wchodzą do masy upadłości. Tak więc wyraźny wzrost dochodów nie ma wpływu na wysokość kwot przekazywanych do wierzycieli.

Upadłość konsumencka, jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczona dla konsumentów, czyli dla osób, które w momencie składania wniosku do Sądu nie są przedsiębiorcami. Nie ma znaczenia również wcześniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. Gdyby jednak wniosek o upadłość konsumencką został złożony przez przedsiębiorcę lub wspólnika w spółkach osobowych i kapitałowych, wniosek ten zostanie odrzucony. W przypadku konsumentów, którzy już zakończyli działalność gospodarczą nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie upadłości konsumenckiej. Co więcej, posiadane zadłużenia jako pozostałość po zamkniętej firmie nie są przeszkodą w zakresie uzyskania upadłości konsumenckiej. Nawet zobowiązania publicznoprawne, czyli należności wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS-u należy uwzględnić we wniosku. Takie zadłużenie również może zostać umorzone w toku upadłości konsumenckiej.

A co jeśli zamkniemy firmę, ogłosimy upadłość i w dalszym ciągu będziemy marzyć o własnym biznesie? Czy jest to możliwe? A jeśli tak, to czy jako osoba „upadła” możemy się starać o kredyt na rozkręcenie tego przedsięwzięcia? Lub jeśli zapragniemy własnego lokum, czy możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Sąd, jako organ uprawniony może orzec o pozbawieniu byłego przedsiębiorcy prawa prowadzenia działalności gospodarczej (zazwyczaj na okres od 3 do 10 lat). Dzieje się tak, jeżeli z własnej winy na skutek niedbalstwa lub też działając umyślnie, po ogłoszeniu upadłości nie wydał majątku i dokumentacji przedsiębiorstwa lub ukrywał, zbywał czy niszczył majątek wchodzący w masę upadłościową, bądź nie wykonywał poleceń syndyka i sędziego-komisarza, utrudniając postępowanie upadłościowe lub działał na szkodę wierzycieli. Orzekając taki zakaz, Sąd bierze pod uwagę poziom winy upadłego oraz stopień pokrzywdzenia wierzycieli. Jeśli jednak Sąd nie pozbawił byłego przedsiębiorcy prawa do prowadzenia działalności, to z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych przesłanek, które uniemożliwiłyby ponowne założenie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że trzeba spełnić wymogi formalne zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe.

Aby założyć ponownie firm, należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Należy mieć przy tym numer REGON, który został nadany przy rejestracji poprzedniej firmy przez Główny Urząd Statystyczny, na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 ze zmianami) nr REGON pozostaje ten sam. Już tego samego dnia, którego został złożony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, rozpoczyna się nową działalność gospodarczą, co więcej – jeśli nikt inny nie pojawił się na rynku z tą sama nazwą co obowiązywała wcześniej – przez okres zamknięcia naszej działalności, czyli niefigurowania w CEIDG – może ona pozostać taka sama.

Przy podejmowaniu decyzji o ponownym założeniu firmy musimy jednak pamiętać o okolicznościach, które doprowadziły do upadku poprzedniej, należy być świadomym wcześniej popełnianych błędów i więcej ich nie powtarzać. Należy zastanowić się nad sensem ponownej inwestycji, która przecież wcześniej wpędziła nas w niewypłacalność.

Reasumując, upadły może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, biorąc oczywiście pod uwagę fakt, że jest zobowiązany do terminowych, dobrowolnych spłat na rzecz wierzycieli w ramach planu spłaty.

A co z kredytem? Jaka jest szansa na otrzymanie kredytu hipotecznego? Otóż żadne aktualnie obowiązujące przepisy nie dają podstaw do nieudzielenia kredytu osobie po zakończonym postępowaniu upadłościowym. Upadły jednak musi pamiętać, że po ogłoszeniu przez sąd upadłości już nie zarządza swobodnie swoim majątkiem, czyli np. nie może wziąć sprzętu na raty bądź kredytu bez zgody sądu. Przy staraniu się o kredyt hipoteczny, np. już po ukończeniu procesu upadłościowego banki korzystają z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), a po ogłoszeniu upadłości fakt ten zostanie tam odnotowany. Historia kredytowa będzie widniała w bazach danych przez 10 lat, co niestety w większości przypadków może oznaczać odmowę udzielenia kredytu.

Podsumowując, wzięcie kredytu po ogłoszeniu upadłości, jak i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwe. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji upadłego oraz od innych czynników, które wpłynęły na niewypłacalność. Za każdym razem jednak konsument musi być świadomy, jakie konsekwencje niesie za sobą zaciąganie kolejnych zobowiązań bądź podjęcie ponownej próby prowadzenia działalności gospodarczej. Musi pamiętać, że kolejną upadłość może ogłosić dopiero za kolejne 10 lat.