Dlaczego warto walczyć o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej CHF?

Dlaczego warto walczyć o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej CHF?

Powrót do poprzedniej strony


Dlaczego warto walczyć o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej CHF?

17 czerwca, 2021


Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej chf jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, jakie kredytobiorca może uzyskać w procesie frankowym. Dlaczego?

Rozliczenie z bankiem

Ponieważ w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy frankowej pierwszym skutkiem, jaki wywołuje wyrok, jest przede wszystkim wzajemne rozliczenie stron. Kredytobiorca zwraca do banku kapitał, a bank otrzymane od niego wpłaty. W takim przypadku sąd uznaje, że umowa taka nie obowiązywała już w momencie jej zawarcia, orzeka zatem z mocą wsteczną i jest to nieważność ex tunc.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie „umowa sprzeczna z ustawą, mająca na celu obejście prawa bądź niezgodna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna z mocy prawa. Zatem z art. 58 § 2 k.c. można wywieść roszczenie o ustalenie nieważności umowy ze skutkiem ex tunc”. Orzeczenie sądu wywołuje zatem sytuację, jakby nigdy nie doszło do zawarcia umowy kredytowej.

Hipoteka

Kredyty hipoteczne indeksowane oraz denominowane do franka szwajcarskiego zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Zgodnie z art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.”.

Hipoteka ma charakter akcesoryjny, co znaczy, że może ona istnieć tylko wtedy, gdy istnieje wierzytelność, którą zabezpiecza. Kiedy sąd stwierdza zatem, że zawarta umowa kredytowa jest nieważna, prowadzi to do nieistnienia wierzytelności oraz nieistnienia zabezpieczenia w postaci hipoteki. Po wydaniu wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej drugim skutkiem jest zatem wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Do jej wykreślenia powinien wystarczyć sam wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej. Banki wystawiają swoim klientom dodatkowo oświadczenie będące zgodą na wykreślenie ustanowionej hipoteki z księgi wieczystej.

Kredytowana nieruchomość pozostaje własnością kredytobiorcy i jest wolna od jakichkolwiek zabezpieczeń banku.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Trzecim skutkiem, który wiąże się z brakiem istnienia zobowiązania, jest wykreślenie przez bank informacji o kredycie z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Skoro na mocy prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy, nastąpiło ustalenie, że nie doszło do udzielenia kredytu, to taka informacja jest również usuwana z historii BIK. Przy zaciąganiu kolejnego kredytu lub przy sprawdzeniu raportu BIK nie znajdziemy tam zatem informacji o uprzednim posiadaniu „kredytu frankowego”.

Podatek dochodowy

 Na skutek unieważnienia umowy kredytowej kredytobiorca otrzymuje od banku zwrot zapłaconych rat kredytowych i może pojawić się pytanie, czy należy od nich uiścić podatek dochodowy. Raty kredytowe są zwracane, ponieważ czynności prawna w postaci zawarcia umowy kredytowej była nieważna. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jej przepisów nie stosujemy do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Oznacza to zatem, że zwrócone raty kredytowej nie podlegają opodatkowaniu.

Jeżeli jesteś zainteresowany stwierdzeniem przez sąd nieważności Twojej umowy kredytu frankowego, zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z bezpłatnej analizy umowy:

tel. 76 723 77 25

e-mail: chf@kwmediator.pl