Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej na koncie kancelarii.

Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej na koncie kancelarii.

Powrót do poprzedniej strony


Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej na koncie kancelarii.

24 czerwca, 2021


Santander Bank Polska S.A. w pierwszej instancji przegrywa proces CHF.

Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu w maju sprawy CHF  ogłosił 22 czerwca 2021r. wyrok w sprawie naszego klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A., którym:

 – uwzględnił zarzut nieważności umowy kredytowej i zasądził na rzecz powoda zwrot rat kredytowych w kwocie 25 348,54 CHF wraz z odsetkami,

 – zasądził na rzecz powoda 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jako roszczenie główne powództwo obejmowało zapłatę (zwrot rat kredytowych) z tytułu nieważności umowy kredytowej, a roszczeniem ewentualnym był zwrot nadpłaty z tytułu wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych (odfrankowienie). Powództwo ewentualne zostało oddalone, a sąd uwzględnił roszczenie główne i orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprawa dotyczy umowy o kredyt dewizowy zawartej w 2008r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy te uważane są za trudniejsze do procesowania. Umożliwiały wypłatę i spłatę kredytu we frankach szwajcarskich i kwota kredytu w umowie była określona również we frankach szwajcarskich. Kredytobiorca mógł również negocjować kurs wypłaty w przypadku decyzji o wypłacie kredytu w złotych polskich. Nasz klient zdecydował się na wypłatę kredytu w złotówkach. Początkowo spłacał kredyt w naszej walucie, jednak od 2011r. wszystkich płatności dokonywał wyłącznie we frankach szwajcarskich.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, sąd wskazał, że podziela zarzut nieważności umowy kredytowej, oraz że w umowie wystąpiły niedozwolone klauzule, co uprawnia do żądania zwrotu zapłaconych rat kredytowych.

Wyrok nie jest prawomocny, sygn. akt XVIII C 1793/19

Sprawdź: pozew frankowy