Pozew frankowy

Pozew frankowy

Powrót do poprzedniej strony


Kredyt frankowy kancelaria Mediator

Reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, którego celem jest unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w CHF lub definitywne usunięcie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy zachowaniu oprocentowania LIBOR i marży banku, oraz pozostałych zapisów umowy.

W przypadku odfrankowienia po orzeczeniu sądu umowa nadal obowiązuje. W związku z takim rozwiązaniem, bank ma obowiązek rozliczenia wszystkich nadpłat, powstałych w związku ze spłacaniem zawyżonych przez okres spłaty rat.

Zdecydowana większość procesów “frankowych” kończy się jednak unieważnieniem umowy kredytowej.  Takie orzeczenie sądu jest rozwiązaniem, które niesie za sobą obowiązek rozliczenia się kredytobiorcy z bankiem z wzajemnych świadczeń. Kredytobiorca musi oddać na rzecz banku wypłacony kapitał, natomiast bank zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kredytobiorcy kwoty, którą kredytobiorca wpłacił z tytułu nieważnej umowy.

W procesie “frankowym” ważny jest również sposób rozliczenia z bankiem po wygranym procesie. Istnieją dwie teorie stosowane przez sądy. Jedna z nich to teoria salda, druga to teoria dwóch kondykcji.
Zacznijmy od teorii salda. Sąd orzekając unieważnienie umowy, rozlicza kredytobiorcę z bankiem, uznając wzajemne roszczenia. Zasądza różnicę między kwotą wpłaconą na rzecz banku z tytułu spłat rat, ubezpieczeń etc. a kwotą wypłaconą przez bank na rzecz kredytobiorcy z tytułu uruchomienia kredytu.
W teorii dwóch kondykcji sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy kwotę wpłaconą do banku w całości z tytułu nieważnej umowy (bez potrącenia kwoty wypłaconego kapitału). W tej sytuacji kredytobiorca ma roszczenie wobec banku, a bank ma roszczenie wobec kredytobiorcy. Obie strony mogą żądać ich spełnienia niezależnie.
W teorii salda sąd “potrąca” wzajemne roszczenie, w teorii dwóch kondykcji sami zwracamy się do banku o zwrot zasądzonej kwoty, a ten powinien podnieść zarzut potrącenia o kwotę wypłaconego kredytu.

Dochodzimy również zwrotu kwot uiszczonych bankom z tytułu np. ubezpieczenia niskiego wkładu lub innych ubezpieczeń.

 

Pozew frankowy

Kredyt frankowy –  pomoc Frankowiczom

Cała strategia procesowa w przypadku kredytu CHF opiera się o konstrukcje umów obarczonych klauzulami zakazanymi (abuzywnymi) i o możliwości procesowe związane z rzeczonymi klauzulami.

Definicja – Klauzule Abuzywne

Postanowienia umowy zawieranej z klientem banku nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (klauzule niedozwolone). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W przypadku gdy klauzule niedozwolone nie wiążą klienta banku, strony są związane umową w pozostałym zakresie. Nieuzgodnione indywidualnie są zaś te postanowienia umowy, na których treść klient banku nie miał rzeczywistego wpływu, w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych ze wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez bank.

W razie wątpliwości uważa się, że klauzulami niedozwolonymi są te, które w szczególności:

1. uzależniają zawarcie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z daną umową;

2. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienie do podwyższenia wynagrodzenia po zawarciu umowy, nie przyznając jednocześnie w umowie konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy;

3. w przypadku rozwiązania umowy pozbawiają konsumenta prawa żądania zwrotu świadczenia spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta;

4. stanowią, iż wyłącznie kontrahent konsumenta będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy;

5. przewidują obowiązek zapłaty przez konsumenta odstępnego w wysokości rażąco wygórowanej.

Orzeczenia sądów w materii umów kredytowych dotyczą czterech rodzajów klauzul, które zostały uznane za bezskuteczne.

1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej)

2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana przez sądy za niedopuszczalną.

4. Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku.

 

Mam kredyt frankowy. Pozew – od czego powinienem zacząć?

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na przeprowadzenie analizy Waszej umowy kredytowej, poniżej dowiecie się „krok po kroku”, od czego powinniście zacząć.

I Dokumenty:

Musimy zacząć od wstępnej analizy Państwa umowy kredytowej, więc w pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów następujących dokumentów:

1) umowa o kredyt hipoteczny 
2) regulamin – jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany np. „Częścią Ogólną Umowy” lub Ogólnymi Warunkami Udzielania Kredytu). Jeżeli nie posiadacie Państwo regulaminu – należy zwrócić się do swojego banku (infolinia) z prośbą o udostępnienie dokumentu obowiązującego w czasie kiedy zawieraliście Państwo umowę
3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy oraz zmiany regulaminu) wraz z ostatnim (jakimkolwiek) pismem z banku

Skany dokumentów prosimy przesłać na adres chf@kwmediator.pl i prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na dedykowany e-mail. Możecie Państwo również dostarczać nam dokumenty pocztą tradycyjną w postaci kserokopii.

II Analiza:

Po przesłaniu nam skanów dokumentów wrócimy do Państwa z informacją zwrotną w formie e-mailowej, a następnie skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, celem omówienia szczegółów. W naszej wiadomości otrzymają Państwo informacje dotyczące możliwości procesowych w Państwa sprawie, analizę korzyści w przypadku wygrania procesu oraz proponowane warianty wynagrodzenia Kancelarii w związku z obsługą Państwa sprawy.

Czas na wykonanie analizy, który jest nam potrzebny, wynosi do 7 dni roboczych (zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu oceny umowy ze względu na jej indywidualny charakter).

Wstępna analiza umowy jest bezpłatna.

III Umowa + dokumenty finansowe:

Po zaakceptowaniu warunków finansowych sporządzimy dla Państwa umowę i prześlemy ją w formie „do podpisu” na Państwa adres e-mailowy wraz z gotowym wnioskiem o wydanie niezbędnych zaświadczeń z banku.

Za wydanie zaświadczeń bank pobiera opłatę zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Państwa banku.

IV Analiza korzyści finansowych:

Po dostarczeniu dokumentów finansowych uzyskanych z banku wykonamy dla Państwa precyzyjną analizę korzyści finansowych wraz ze wskazaniem wysokości roszczeń, których będziemy dochodzić w sądzie.

V Dalsze czynności:

Składamy pozew frankowy w sądzie właściwym dla danej sprawy oraz przeprowadzamy w Państwa imieniu postępowanie sądowe w I oraz II instancji.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje! Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami,
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

Załącz plik