Należności w Twojej firmie. Windykować we własnym zakresie czy korzystać ze wsparcia ekspertów?

Należności w Twojej firmie. Windykować we własnym zakresie czy korzystać ze wsparcia ekspertów?

Powrót do poprzedniej strony


Należności w Twojej firmie. Windykować we własnym zakresie czy korzystać ze wsparcia ekspertów?

5 lipca, 2022


Windykować własnymi zasobami, czy ze wsparciem ekspertów? O korzyściach płynących z wykorzystania wiedzy specjalistów

Słowo windykacja pochodzi z łac. vindicatio i oznacza dosłownie dochodzenie roszczeń. O ile definicja tego pojęcia jest krótka, to sam proces pozostaje złożony i wieloetapowy. Wymaga niejednokrotnie na poszczególnych etapach wyspecjalizowanej wiedzy.

Uwzględniając sposób postępowania z dłużnikiem, wyróżnia się następujące jej procesy:

1) Postępowanie polubowne, które jest pierwszym i zarazem obligatoryjnym etapem ubiegania się o spłatę długu. Jest to obowiązkowa część procesu w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Polega przede wszystkim na skutecznym nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem, a następnie wezwaniu go do zapłaty należności.

2) Postępowanie sądowe – następujące w momencie wystąpienia przez wierzyciela z powództwem cywilnym w sytuacji, gdy na etapie polubownym nie udało się skontaktować z dłużnikiem lub w sytuacji, gdy ten odmówił zapłaty.

Polega on przede wszystkim na przygotowaniu dokumentów pod kątem sporządzenia pozwu o zapłatę, a następnie jego złożeniu we właściwym dla strony sądzie. Celem tej części procesu windykacji jest uzyskanie zabezpieczenia roszczenia poprzez Nakaz Zapłaty lub Wyrok wydany przez sąd.

3) Postępowanie klauzulowe – głównym celem tego etapu jest uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli aktu zawierającego stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia wierzyciela do egzekucji komorniczej.

4) Postępowanie egzekucyjne, które ma miejsce w momencie wpływu do właściwego komornika sądowego – wniosku w przedmiocie wszczęcia egzekucji i polega głównie na szeregu podejmowanych, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, działań i czynności przez komornika sądowego. Nadrzędnym celem jest odzyskanie należności, a także nadzór nad tymi działaniami przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.

Na czym polega samodzielna windykacja?

Wierzyciel, który zdecyduje się na samodzielną windykację, musi wziąć pod uwagę, że czeka go proces przeprowadzenia swojej sprawy przez każdy z powyższych etapów. Oczywiście, początkowo powinien próbować dojść do porozumienia z dłużnikiem na etapie polubownym bez zaangażowania sądu. Istnieje jednak wiele przypadków, kiedy dłużnicy uchylają się od dobrowolnej spłaty swoich zobowiązań. Wówczas wierzyciel, aby zabezpieczyć swoje roszczenie przed przedawnieniem będzie zmuszony skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a następnie do postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.

Bez wątpienia, powyższe działania wymagają wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, bowiem wierzyciel na każdym z ww. etapów musi podjąć szereg sformalizowanych działań w przepisanym przez ustawodawcę terminie.

Wskazać należy, iż nie istnieją żadne przeszkody ku temu, aby wierzyciel samodzielnie podjął powyższe działania. Do tej czynności nie jest wymagane dodatkowe uprawnienie czy wykształcenie kierunkowe. Zupełnie inną kwestą jest skuteczność działań oraz ich czasochłonność. Niestety tylko w nielicznych przypadkach windykacja taka przynosi oczekiwane rezultaty. Wynika to przede wszystkim z kilku nakładających się na siebie czynników, do których zaliczyć należy m. in.: brak znajomości obowiązujących przepisów, słabo rozwinięte umiejętności negocjacyjne, brak doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu windykacji, czy też podejmowanie działań w sposób chaotyczny lub co gorsza po upływie ustawowego terminu.

Windykacja ze wsparciem eksperta – zalety współpracy.

Na wstępie powinno się podkreślić, iż kancelaria prawna zajmująca się dochodzeniem wierzytelności, dysponuje doskonaloną przez wiele lat i sprawdzoną pod kątem obowiązującego prawa procedurą działań. Dzięki temu podejmowane czynności stają się nie tylko bardziej skuteczne ale również w większości przypadków odzyskiwanie należności trwa krócej.

Skierowane do dłużnika wezwanie do zapłaty sporządzone na papierze kancelaryjnym, opatrzone pieczęcią i podpisem profesjonalnego pełnomocnika częstokroć działa na dłużnika mobilizująco. Dodatkowo, jest to sygnał dla zobowiązanego, że wierzyciel poważnie traktuje sprawę dochodzenia należności, a w sytuacji braku spłaty polubownej sprawa prawdopodobnie zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Kolejny ważny aspekt to czas, który w dzisiejszych czasach jest nieocenioną walutą. Samodzielne działania podejmowane przez wierzyciela rozciągają się w terminie, wobec braku znajomości nie tylko przepisów prawa, ale także metodyki działania z dłużnikami. Sporządzanie dokumentów w postaci wezwań do zapłaty, a na późniejszym etapie pozwu, pism procesowych, czy w końcu wniosku egzekucyjnego z pewnością zajmą wiele czasu lub zaangażują w to wiele osób, a i tak brak jest pewności, czy spełnią zadość przepisom prawa.

Przekazanie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi daje nie tylko gwarancję prawidłowości podjęcia tych działań ale również pozwoli na uniknięcie ewentualnych, mogących wystąpić błędów formalnych i proceduralnych. Ponadto, zlecenie prowadzenia sprawy wyspecjalizowanemu ekspertowi pozwoli na zaoszczędzenie czasu, który wierzyciel może wykorzystać na realizację zadań, w których się specjalizuję.

Kancelarie prawne dzięki indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw, jak również posiadaniu wykwalifikowanych pracowników z ogromem wiedzy i doświadczenia odróżniają się od typowych, standardowych aktywności windykacyjnych podejmowanych samodzielnie przez wierzycieli. Działają one bowiem w odpowiednich normach prawnych, które pozwalają na optymalne wykorzystanie określonych sankcji, a to z kolei stanowi ich klucz do sukcesu wpływając jednocześnie na czas dochodzenia przedmiotowych należności.

Względem powyższego, w sytuacji zalegania przez kontrahenta z zapłatą, rekomenduje się jednorazową konsultację lub nawiązanie doraźnej/stałej współpracy z działami prawnymi wyspecjalizowanymi w dochodzeniu roszczeń B2B.