Różnice pomiędzy rozwodem a separacją

Różnice pomiędzy rozwodem a separacją

Powrót do poprzedniej strony


Różnice pomiędzy rozwodem a separacją

30 kwietnia, 2020


🔊Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszym poście znajdziecie Państwo informację na temat różnic pomiędzy rozwodem a separacją. ⬇️

Obie instytucje przewidziane zostały na wypadek wystąpienia, ogólnie mówiąc, problemów w małżeństwie. Zajmijmy się zatem różnicami pod kątem przyczyn koniecznych i skutków obu rozwiązań.

Pierwsza sprawa to kwestia przesłanek do orzeczenia rozwodu lub separacji małżonków.

🔹Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi łącznie.
🔹Dla orzeczenia separacji wystarczające jest ustalenie, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu rozkładowi.

Spiesząc z wyjaśnieniem użytych pojęć, rozkład pożycia jest trwały, jeżeli można przypuszczać, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Natomiast rozkład pożycia jest zupełny, gdy pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi natury osobistej, rodzicielskiej i ekonomicznej.

Druga rzecz to kwestia skutków prawnych.

🔹Skutkiem rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa, co pozwala na ponowne zawarcie nowego związku małżeńskiego. Nie ma możliwości cofnięcia rozwiązania małżeństwa.
🔹W przypadku separacji nie mamy możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego w trakcie jej trwania, ponadto separacja może zostać zniesiona na skutek decyzji sądu.

Kolejną różnicą jest obowiązek wzajemnej pomocy.

🔹Przy separacji małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy względem siebie, jeśli wymagają tego względy słuszności.
🔹W przypadku rozwodu na małżonków nie zostanie nałożony taki obowiązek „z klucza”.

Następnie należy wykazać różnice przez pryzmat celu wymienionych instytucji prawnych.

🔹Celem instytucji separacji jest kompleksowe, prawne uregulowanie skutków separacji faktycznej, ale również umożliwienie małżonkom przemyślenia celowości rozejścia się i ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia.
🔹Celem rozwodu jest ostateczne rozwiązanie związku małżeńskiego.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania/sugestie dotyczące rozwodu, które Waszym zdaniem powinniśmy omówić, zapraszam wszystkich do pozostawienia takiej sugestii w komentarzu lub wiadomości prywatnej.