Skarga pauliańska lekarstwem na „cwanego” dłużnika?

Skarga pauliańska lekarstwem na „cwanego” dłużnika?

Powrót do poprzedniej strony


Skarga pauliańska lekarstwem na „cwanego” dłużnika?

15 kwietnia, 2021


Efektem wdrożenia procedury skargi pauliańskiej jest przywrócenie możliwości dochodzenia roszczeń od dłużnika z majątku, który ten wskutek czynności prawnej przekazał/zbył celem uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania.
Jeżeli dłużnik uszczuplił swój majątek, w czasie gdy posiadał zobowiązania, poprzez zbycie mienia (najczęściej nieruchomości) w drodze darowizny, lub po rażąco zaniżonej cenie na rzecz osób trzecich wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.

Skarga pauliańska – warunki

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby instytucja skargi pauliańskiej okazała się skuteczną:
🔹dłużnik dokonał czynności prawnej (np. zbył nieruchomość),
🔹w skutek powyższej czynności dłużnik stał się niewypłacalny,
🔹osoba trzecia uzyskała na skutek tej czynności korzyść majątkową,
🔹dłużnik był świadomy celowości swojego działania,
🔹osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową, wiedziała lub mogła się dowiedzieć o tym, że dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia swojego wierzyciela,
Jeśli powyższe przesłanki są spełnione, wierzyciel w drodze procesu sądowego może przywrócić sobie prawo do egzekwowania swojej należności z takiego składnika majątku. Po uzyskaniu wyroku następnymi krokami, które powinien podjąć wierzyciel, jest złożenie wniosku o stwierdzenie prawomocności i złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego możliwe jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.