Upadłość konsumencka również dla przedsiębiorców.

Upadłość konsumencka również dla przedsiębiorców.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka również dla przedsiębiorców.

2 listopada, 2021


Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe otworzyła drzwi dla przedsiębiorców, którzy na skutek utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych chcą ogłosić upadłość. Wystarczy zamknąć działalność gospodarczą, składając do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o jej wykreślenie.

Przed marcem 2020 r. upadłość konsumencką mogły ogłosić wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Na gruncie przepisów ustawy przed nowelizacją połowa wniosków była oddalana, jeżeli dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności, lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy – prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika. W takiej sytuacji wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia.

To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka także gdy:

  • nie ma majątku,
  • nie ma żadnego źródła dochodu,
  • jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych,

Po wydaniu przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej syndyk ustala wielkość zadłużenia oraz masy upadłościowej (środków, jakimi dysponuje upadły na spłatę zadłużenia). Gdy dłużnik nie posiada majątku, syndyk weźmie pod uwagę jego bieżące zarobki. Następnie sąd ustala harmonogram spłaty zadłużenia (maksymalnie 36 miesięcy w skrajnych przypadkach 84 miesiące). Plan spłaty jest dostosowany do możliwości finansowych konsumenta i zabezpiecza środki na utrzymanie rodziny i codzienną egzystencję.

W sytuacji, kiedy syndyk stwierdzi, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, sąd może podjąć decyzję o całkowitym umorzeniu długu, ponieważ nie ma realnej możliwości, aby w ciągu 36 miesięcy dłużnik spłacił zadłużenie.

Ponadto, jeżeli sąd stwierdzi, że obecna sytuacja dłużnika uniemożliwia mu spłatę długów, lecz istnieją przesłanki, że w przyszłości sytuacja finansowa może ulec zmianie, wówczas sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań na okres 5 lat. Jeżeli w tym czasie sąd uzna, że poprawiła się sytuacja materialna konsumenta i odzyskał on zdolność do spłaty zadłużenia, wówczas zostaje sporządzony plan spłaty zadłużenia.

Warto wspomnieć, że ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowanie sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi.

Podsumowując, obecny stan prawny daje konsumentowi szeroki wachlarz możliwość oddłużenia
i szansę na nowy start w życiu.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, zadzwoń:

  • udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
  • ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać,
  • sporządzimy w Twoim imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • na etapie postępowania sądowego Twoje interesy będzie reprezentował profesjonalny pełnomocnik.

Jak wynika z powyższych informacji, przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką. Koniecznym jest spełnienie kilku warunków, aby uzyskać oddłużenie w tym trybie.  Jednak zdecydowanie warto to zrobić, ponieważ upadłość konsumencka jest aktualnie najbardziej atrakcyjnym sposobem na wyzbycie się długów. Nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i pod względem prostoty samego procesu.