Upadłość konsumencka Wrocław

Upadłość konsumencka Wrocław

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka – co to jest?

W ostatnim czasie dużą popularnością wśród dłużników cieszy się proces upadłości konsumenckiej. Wiele osób zna ten termin, ale jest też rzesza ludzi, która zastanawia się: upadłość konsumencka – co to jest? Czym właściwie jest upadłość konsumencka i kto może się o nią starać? Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe, które skutkuje umorzeniem zobowiązań konsumenta, przez co może on rozpocząć życie ,,z czystą kartą”.

Inaczej upadłość konsumencka jest procesem sądowym, którego nadrzędnym celem jest uwolnienie osoby zobowiązanej do zapłaty od wszystkich zobowiązań finansowych. Uproszczenie procedury i dostępności dla konsumentów powoduje, że każdego roku ilość ogłaszanych upadłości konsumenckich rośnie lawinowo.

 

 

Upadłość konsumencka Wrocław

Wniosek o upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszym krokiem w celu uzyskania upadłości konsumenckiej, jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu (wniosek o upadłość konsumencką), a następnie jego pozytywne zaopiniowanie. Ogłoszenie upadłości przez sąd oznacza, że zobowiązania dłużnika w tym m.in. kredyty, pożyczki, zaległości wobec dostawców usług czy spółdzielni mieszkaniowej ulegną umorzeniu po zakończeniu postępowania. Upadłość zapewnia konsumentowi całkowite oddłużenie, które sprawi, że jego wierzyciele nie będą mogli mieć już roszczeń ani prawa do żadnej egzekucji.

Wniosek o upadłość konsumencką zawiera przede wszystkim dane dłużnika, listę wierzycieli, dokładne kwoty zobowiązań wraz z terminami zapłaty oraz argumentację, czyli opis sytuacji, która przyczyniła się do powstania niewypłacalności. Opłata sądowa od złożenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł, a w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Pisząc wniosek o ogłoszenie upadłości może okazać się, że jest to zajęcie pracochłonne i długotrwałe, jeżeli dłużnik nie posiada dokumentów potwierdzających istnienie i wysokość zobowiązań. Jest to najważniejszy element wniosku i to po stronie dłużnika leży zgłoszenie i udokumentowanie wszystkich zaległości w płatnościach. Niezgłoszone we wniosku zobowiązania, nie zostaną przez sąd umorzone. Celowe pominięcie zobowiązań może skutkować umorzeniem całego postępowania bez uzyskania oddłużenia. Dłużnik jest zobligowany do ujawnienia wszystkich zobowiązań, nawet tych, które są płacone na bieżąco. Dlatego ważne jest, aby wniosek o upadłość konsumencką został skrupulatnie wypełniony.

 

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Nie każdy dłużnik może jednak ogłosić upadłość konsumencką, ponieważ postępowanie to jest uzależnione od spełnienia określonych w ustawie warunków. Wśród najważniejszych kryteriów należy spełnić, aby móc wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są: miejsce zamieszkania na terenie Polski, status konsumenta, czyli brak czynnej działalności gospodarczej oraz niewypłacalność. Ostatni warunek zostaje spełniony w sytuacji, gdy dłużnik od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych na bieżąco. Jednocześnie całkowita wartość posiadanego majątku nie przekracza wartości zadłużenia i nawet po jego sprzedaży nie udałoby się pokryć. Aby spełnić kryteria ogłoszenia upadłości konsumenckiej, stan niewypłacalności powinien mieć charakter trwały, bez możliwości samodzielnego nadrobienia zaległości w płatnościach przez dłużnika. To właśnie niewypłacalność jest głównym kryterium, a nie kwota zadłużenia. Dla wyniku postępowania nie ma znaczenia, czy dłużnik zalega z zapłatą 5 tysięcy, czy 5 milionów złotych, ponieważ upadłość konsumencka charakteryzuje się indywidualną oceną każdej sytuacji.

Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby móc skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej.

Warunki:

Warunki ogłoszenia „nowej” upadłości konsumenckiej obecnie są bardzo proste i czytelne. Wystarczy, że spełniasz kilka podstawowych kryteriów:
– niewypłacalność, czyli nie regulujesz swoich zobowiązań na bieżąco, lub jesteś zagrożony taką sytuacją,
– posiadasz miejsce zamieszkania na terenie Polski,
– posiadasz status konsumenta, nie prowadzisz działalności gospodarczej lub działalność została zamknięta,
– jeśli prowadzisz/prowadziłeś działalność gospodarczą, złożenie w terminie wniosku o upadłość gospodarczą (dotyczy byłych przedsiębiorców), chyba że brak złożenia stosownego wniosku
– nie umorzono wcześniej Twoich zobowiązań w postępowaniu upadłościowym.

Abyś mógł/mogła ogłosić upadłość konsumencką, nie musisz posiadać majątku ani dochodów, postępowanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Rozważając decyzję o ogłoszeniu upadłości, powinieneś zastanowić się, jak będzie wyglądała Twoja sytuacja w przyszłości. Najprościej rzecz ujmując, jeśli wartość Twojego majątku nie przekracza wartości zobowiązań, lub nie posiadasz majątku, a posiadasz zobowiązania, to proces upadłości konsumenckiej z ekonomicznego punktu widzenia jest dla Ciebie!

Upadłość konsumencka to często jedyny sposób na finansowy spokój.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Oprócz niezgłoszonych zobowiązań umorzeniu nie podlegają również zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, kary sądowe, a także zobowiązania wynikające z obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia oraz zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa, lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Jeśli dłużnik posiada wyłącznie wyżej wymienione zobowiązania, składanie wniosku o upadłość konsumencką jest niecelowe. Sąd nie może zadecydować o umorzeniu tych wierzytelności bez względu na to, jak wygląda sytuacja dłużnika. Zatem jak ogłosić upadłość konsumencką w tej sytuacji? Jednocześnie posiadanie zobowiązań niepodlegających umorzeniu nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i umorzenia pozostałych zaległości.

Statystyki pokazują, że zainteresowanie postępowaniem upadłościowym wzrasta z każdym rokiem. Wzrasta także świadomość osób zadłużonych o tym, że istnieje rozwiązanie ich, często wieloletnich, problemów ze spłatą zobowiązań. W wielu przypadkach ostatnią szansą na odzyskanie płynności finansowej jest upadłość konsumencka. Wrocław jest jednym z miast, w których toczy się dużo postępowań upadłościowych.

Czytaj więcej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w pierwszej kolejności należy zebrać odpowiednie dokumenty i wypełnić wspomniany wcześniej wniosek o upadłość konsumencką. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii, która specjalizuje się w sprawach związanych z prawem upadłościowym i pomoże wypełnić niezbędne dokumenty oraz przygotować wniosek. Najważniejsze informacje, które powinny się w nim znaleźć to m.in.: dane dłużnika, informacje o okolicznościach, przez które pojawiły się problemy ze spłatą zobowiązań oraz uzasadnienie, dlaczego dłużnik ubiega się o upadłość konsumencką.

Doświadczeni specjaliści nie tylko pomogą dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką, ale wskażą także dodatkowe rozwiązania. Postępowania związane z umorzeniem długów nie zawsze muszą być prowadzone przed wymiarem sprawiedliwości. Profesjonalny doradcy mogą m.in. pomóc dłużnikowi zawrzeć układ z wierzycielami. Dzięki szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu ekspertów, szanse na efektywnie uporanie się z zobowiązaniami finansowymi znacznie rosną.

Co dzieje się po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

W kolejnych etapach sąd weryfikuje dokumenty pod względem formalnym i przekazuje decyzję o niewypłacalności dłużnika. Po ogłoszenia tej decyzji zostaje wyznaczona osoba, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem upadłego. Weryfikuje się także listę wierzycieli, wysokość zobowiązań wobec nich i likwiduje majątek upadłego. Środki pozyskane podczas likwidacji majątku zostają przeznaczone na spłatę wierzycieli. Część pieniędzy będzie zabezpieczona na pokrycie kosztów postępowania oraz zapewnienie dłużnikowi normalnego funkcjonowania.
Po przeprowadzeniu likwidacji majątku, sąd zajmuje się ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Może on obejmować okres od minimum trzech do maksymalnie siedmiu lat. Warto podkreślić, że dłużnik jest zobowiązany do sporządzania corocznych sprawozdań z realizowania planu spłaty wierzycieli. W negatywnym scenariuszu postępowania upadłościowego, w którym sąd zdecyduje, że upadły celowo doprowadził do swojej niewypłacalności, może dojść do odmowy oddłużenia.

Kiedy upadłość konsumencka to dobry pomysł?

Osoby, które zmagają się z problemami finansowymi mają kilka możliwości wyjścia z długów. Przede wszystkim jednak nigdy nie powinno się ignorować sygnałów zwiastujących kłopoty ze spłatą zobowiązań i jak najszybciej podejmować odpowiednie działania. Do skutecznych praktyk zaliczamy m.in. podejmowanie prób negocjacji z wierzycielami, prośby o rozłożenie poszczególnych płatności na odpowiednie raty czy ustalenie przesunięcia terminu spłaty zobowiązań. Gdy wszystkie te środki zawiodą, ostatnim krokiem powinna być upadłość konsumencka. Wrocław to miasto, w którym wiele osób z powodzeniem przeprowadziło to postępowanie i uwolniło się od długów.

Czy możliwe jest całkowite umorzenie zobowiązań finansowych?

Wniosek o upadłość konsumencką w niektórych przypadkach może prowadzić do pełnego, bezwarunkowego umorzenia długów. Sytuacja ta ma miejsce, gdy osoba upadła nie posiada żadnego majątku i jest trwale niezdolna do pracy np. z powodu wieku lub choroby, przez co nie może dokonywać spłat.
Bywa, że efektem postępowania upadłościowego jest decyzja zdecydowanie mniej komfortowa dla dłużnika, czyli warunkowe umorzenie zobowiązań. Wynika ona ze stwierdzenia przez sąd, że niezdolność do spłaty długów przez osobę wnosząca o upadłość nie ma charakteru trwałego. W takim przypadku upadły zostaje objęty pięcioletnim okresem zawieszenia, podczas którego nie może on w pełni zarządzać swoim majątkiem. Jeśli sytuacja dłużnika ulegnie poprawie, sąd zajmie się ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Warunkowe umorzenie zobowiązań może więc skutkować znacznie wydłużonym czasem wychodzenia z długów.
Warto zgłosić się do profesjonalnej kancelarii, w której specjaliści odpowiedzą na pytanie jak ogłosić upadłość konsumencką i pomogą wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Dzięki takim działaniom setki osób we Wrocławiu uporały się z długami. Im wcześniej rozpocznie się odpowiednie działania, tym szybciej będzie można zapomnieć o problemach finansowych.

Zrób pierwszy krok, zapytaj o konsultacje.
Zapraszamy do kontaktu.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: upadlosc@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik