Czy przedsiębiorcy wykorzystują wszystkie możliwości windykacji należności?

Czy przedsiębiorcy wykorzystują wszystkie możliwości windykacji należności?

Powrót do poprzedniej strony


Czy przedsiębiorcy wykorzystują wszystkie możliwości windykacji należności?

12 października, 2021


Proces windykacji można zdefiniować jako szereg czynności podejmowanych przez Wierzyciela wobec Dłużnika, mających na celu jak najszybsze odzyskanie należności.

Podstawę dochodzenia należności w procesie windykacji mogą stanowić wystawione przez Wierzyciela, a nieuregulowane przez Dłużnika – FV za zakupiony towar lub wykonaną usługę, jak również zawierane przez Strony – umowy cywilnoprawne.

Na czym polega windykacja, jakie można wyróżnić jej etapy?

 

POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA:

– odnosi się do sytuacji, w której Dłużnik spóźnia się z zapłatą należności na rzecz Wierzyciela.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE:

– stanowi pierwszy etap ubiegania się o spłatę długu.

– jest etapem obligatoryjnym, koniecznym do wykazania w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

– polega przede wszystkim na skierowaniu do Dłużnika przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty oraz na skontaktowaniu się z nim w celu ustalenia nowego terminu lub harmonogramu spłaty zobowiązania.

– jest to z perspektywy nie tylko Dłużnika ale i Wierzyciela – najkorzystniejsze rozwiązanie, ponieważ:

  • umożliwia uniknąć długo trwających procesów sądowych;
  • jest alternatywą na powolne, choć skuteczne wyjście z tzw. spirali zadłużenia;
  • nie naraża Dłużnika na niepotrzebne koszty postępowania windykacyjnego oraz sądowego;
  • prowadzi do rozwiązania bez wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, który w przyszłości mógłby powodować trudności w uzyskaniu kredytu;

POSTĘPOWANIE SĄDOWE:

– następuje w momencie wystąpienia przez Wierzyciela z powództwem cywilnym w sytuacji, gdy na etapie polubownym nie udało się skontaktować z Dłużnikiem lub w sytuacji, gdy ten odmówił zapłaty.

– etap ten polega na przygotowaniu dokumentów pod kątem sporządzenia pozwu o zapłatę, a następnie jego złożeniu we właściwym dla strony – Sądzie, jak również składania wszelkich pism procesowych, które będą miały na celu uzyskanie Nakazu Zapłaty lub Wyroku.

– minusem tego etapu windykacji jest przede wszystkim:

  • przewlekłość postępowania;
  • z perspektywy Dłużnika – zasądzenie na rzecz Pełnomocnika Wierzyciela – kosztów zastępstwa prawnego, jak również kosztów postępowania sądowego;

POSTĘPOWANIE KLAUZULOWE:

– głównym celem tego etapu jest uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli aktu zawierającego stwierdzenie Sądu, że Tytuł uprawnia do egzekucji.

– na tym etapie mogą zostać zasądzone od Dłużnika na rzecz Wierzyciela koszty w postępowaniu klauzulowym.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE:

– rozpoczyna się w momencie wpływu do właściwego Komornika Sądowego – wniosku o wszczęcie egzekucji.

– polega na szeregu podejmowanych, zgodnie z wnioskiem Wierzyciela, działań i czynności przez Komornika Sądowego.

– wiąże się z kosztami kosztami zastępstwa prawnego w egzekucji oraz kosztami komorniczymi, którymi w końcowym postanowieniu obciążany jest dłużnik.

Jak zatem odzyskać dług?

🔹 zgodnie z art. 354 § 1 k.c. – Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

🔹 w przypadku naruszenia ww. przepisu – windykacją należnej od Dłużnika zapłaty może zająć się bezpośrednio sam Wierzyciel, jak również może ona zostać zlecona profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Jeśli kontrahent zalega Ci z płatnością wynikającą z wystawionej FV bądź umowy cywilnoprawnej i potrzebujesz pomocy w odzyskaniu należnych Ci środków, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy za Ciebie całą procedurę i uzyskamy należne świadczenie.

76 723 77 25

biuro@kwmediator.pl