Windykacja należności czyli o ofercie szytej na miarę przedsiębiorcy.

Windykacja należności czyli o ofercie szytej na miarę przedsiębiorcy.

Powrót do poprzedniej strony


Windykacja należności czyli o ofercie szytej na miarę przedsiębiorcy.

16 grudnia, 2021


Zoptymalizowany proces windykacji, czyli o ofercie szytej na miarę potrzeb przedsiębiorcy

Proces windykacji możemy zdefiniować jako szereg czynności podejmowanych przez wierzyciela wobec dłużnika, mających na celu jak najszybsze odzyskanie należności. Wydawać mogłoby się to prostą i łatwą czynnością, nic jednak bardziej mylnego. Proces ten stanowi bowiem wielowymiarową i skomplikowaną dziedzinę, bez znajomości której odzyskanie zobowiązania będzie niemożliwe lub co najmniej częściowo bezskuteczne. Wskazać bowiem należy, iż działania związane z odzyskiwaniem należności pieniężnych to szereg procesów łączących w sobie nie tylko wiedzę, ale i osobę prawnika, windykatora, sędziego, jak i komornika sądowego, w związku z czym każdy z nich należy z uwagą zaprojektować.

Jak zatem skutecznie odzyskać swoją należność?

Skorzystanie z outsourcingu usług prawnych lub zatrudnienie w firmie wyspecjalizowanego prawnika to inwestycja w pewność, że proces windykacji przebiegnie w sposób efektywny, a co więcej w jak najkrótszym czasie.

Podnieść godzi się, iż proces windykacji długów jest złożony i dzieli się na kilka zasadniczych etapów, do których zalicza się:

postępowanie polubowne, które jest pierwszym i zarazem obligatoryjnym etapem ubiegania się o spłatę długu, koniecznym do wykazania w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, polegający przede wszystkim na skutecznym nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem, a następnie wezwania go do zapłaty należności;

postępowanie sądowe – następujące w momencie wystąpienia przez wierzyciela z powództwem cywilnym w sytuacji, gdy na etapie polubownym nie udało się skontaktować z dłużnikiem lub w sytuacji, gdy ten odmówił zapłaty. Polega on przede wszystkim na przygotowaniu dokumentów pod kątem sporządzenia pozwu o zapłatę, a następnie jego złożeniu we właściwym dla strony – Sądzie, jak również składania wszelkich pism procesowych, które będą miały na celu uzyskanie zabezpieczenie roszczenia poprzez uzyskanie Nakazu Zapłaty lub Wyroku;

postępowanie klauzulowe – głównym celem tego etapu jest uzyskanie klauzuli wykonalności, czyli aktu zawierającego stwierdzenie Sądu, że Tytuł uprawnia wierzyciela do egzekucji;

postępowanie egzekucyjne, które ma miejsce w momencie wpływu do właściwego komornika sądowego – wniosku w przedmiocie wszczęcia egzekucji i polega głównie na szeregu podejmowanych, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, działań i czynności przez komornika sądowego celem odzyskania należności, a także nadzoru nad tymi działaniami przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.

Powyższe potwierdza, iż koniecznym elementem skutecznej windykacji jest nie tylko posiadanie wiedzy z zakresu danej dziedziny prawnej, ale także umiejętność kompleksowego podejmowania decyzji, w taki sposób, aby wszystkie wyżej wskazane procesy stworzyły efektywny system, w tym także wzajemnie uzupełniały się, a nawet często działały równolegle.

Jak zatem wyglądają działania wyspecjalizowanej w dochodzeniu należności kancelarii prawnej?

Poza tak oczywistymi elementami, jak kontakty telefoniczne lub mailowe z dłużnikiem celem nakłonienia go do spłaty swojego zobowiązania, skierowaniem do niego przedsądowego lub przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty, ustalenia terminu rzeczonej spłaty, zawarcie ugody i ustaleniem harmonogramu spłaty, istnieje szereg rozwiązań alternatywnych, które też mają znaczący wpływ na efektywność dochodzenia należności.

Do jednego z nich należy zaliczyć wywiad gospodarczy stanowiący kompleksowy raport o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dłużnika, wykonywany dzięki współpracy Kancelarii Prawnych z zewnętrznymi firmami. Nadrzędnym celem wywiadu gospodarczego jest ustalenie majątku dłużnika, jak również jego aktualnych danych teleadresowych. Taka wiedza stanowi niezbędną pomoc w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób pokierować dalej danym postępowaniem, nie narażając jednocześnie wierzyciela na ewentualne i niepotrzebne koszty w przypadku niewypłacalności dłużnika. Co więcej, często dzięki tego rodzaju działaniu – wierzyciel ma możliwość wystąpieniem z dodatkowym powództwem actio pauliana w sytuacji, gdy dłużnik celowo wyzbył się swojego majątku.

Kolejną istotną kwestią jest również reprezentacja wierzyciela w postępowaniu karnym w sytuacji naruszenia przez użnika w trakcie procesu windykacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny. Działania te objawiają się poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, odpowiedzi na wszelki wnioski i pisma, jak również reprezentacją w takcie rozprawy. Dzięki znajomości procesu cywilnego, proces karny będzie tylko formalnością.

Jakie są korzyści z nawiązania współpracy z zewnętrznym działem prawnym?

Reasumując, jak wykazano powyżej, proces windykacji jest procesem wbrew pozorom trudnym i długofalowym. Nawiązanie współpracy z zewnętrznym działem prawnym daje nie tylko gwarancję powodzenia, ale także optymalizację kosztów, które w większości na późniejszym etapie będą dochodzone od dłużnika. Dodatkowo Kancelarie Prawne dzięki indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw, jak również posiadaniu wykwalifikowanych pracowników z ogromem wiedzy i doświadczenia odróżniają się od typowych, standardowych aktywności windykacyjnych podejmowanych samodzielnie przez wierzycieli. Działają one bowiem w odpowiednich normach prawnych, które pozwalają na optymalne wykorzystanie określonych sankcji, a to z kolei stanowi ich klucz do sukcesu – wpływając jednocześnie na czas dochodzenia przedmiotowych należności.

Względem powyższego, w sytuacji zalegania przez kontrahenta z zapłatą, rekomenduje się jednorazową konsultację lub nawiązanie doraźnej/stałej współpracy z działami prawnymi.