Windykacja Sądowa.

Windykacja Sądowa.

Powrót do poprzedniej strony


Windykacja Sądowa.

26 kwietnia, 2022


W zależności od przebiegu procesu windykacji polubownej, o której pisaliśmy Państwu w poprzednim poście, koniecznym jest podjęcie decyzji w przedmiocie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Taka sytuacja ma zwykle miejsce, jeśli pierwszy etap podjętych działań nie zakończył się pomyślnie. Dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od ciążącego na nim obowiązku spłaty zobowiązania.

W przypadku windykacji sądowej wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń wg przepisów ogólnych. Sprawa wówczas skierowana zostanie na posiedzenie jawne, podczas którego przesłuchiwany jest zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Może on także skorzystać z prawa wytoczenia powództwa w trybie nakazowym lub upominawczym. Bez względu na tryb jaki wybierze, następstwem skierowania pozwu jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty, który nie tylko uprawnia do wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, ale przede wszystkim pozwala na zabezpieczenie roszczenia wierzyciela przed jego przedawnieniem.

Do działań w ramach windykacji sądowej zaliczyć można:

Zainicjowanie postępowania poprzez skierowanie do sądu pozwu, czyli pierwszego pisma w sprawie

* Zgodnie z art. 187 k.p.c. – pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać:

– dokładne określenie żądania, a w sprawach majątkowych – oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

– oznaczenie daty wymagalności roszczenia,

– wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądania,

– informację, czy strony postępowania podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto także pamiętać, iż do pozwu należy dołączyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak również potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu – wynoszącej 5 % z wartości przedmiotu sporu (WPS) lub w przypadku postępowania w trybie uproszonym ¼ z 5 % wartości przedmiotu sporu (WPS).

Oczekiwanie na wydanie nakazu zapłaty

W zależności od wybranego trybu postępowania – czas ten może się różnić. W przypadku trybu nakazowego – strony postępowania nie uczestniczą w rozprawie. Postępowanie przeprowadzane jest na podstawie dołączonego do pozwu materiału dowodowego niewzbudzającego żadnych wątpliwości sądu. W przypadku trybu zwykłego – po złożeniu pozwu oczekiwać należy na wyznaczenie terminu rozprawy. Podczas rozprawy zostanie przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym przesłuchanie stron postępowania.

Wydanie Nakazu zapłaty lub wyroku (w zależności od trybu postępowania) i oczekiwanie na stwierdzenie prawomocności wydanego nakazu zapłaty lub wyroku.

W tym czasie pozwany ma możliwość złożenia w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia nakazu zapłaty sprzeciwu/zarzutów.

Jeśli mamy do czynienia z wyrokiem w ciągu 7 dni od jego publikacji wniosku o doręczenie uzasadnienia, a następnie złożenia apelacji.

Brak jakiegokolwiek działania po stronie Pozwanego spowoduje, że sąd stwierdzi prawomocność wydanego orzeczenia.

Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Jak wynika z powyższego, przy windykacji sądowej istnieje szereg istotnych czynności, ale i formalności których musi dopełnić Powód. Przy ich zachowaniu sąd wyda tytuł wykonawczy, uprawniający go do dochodzenia swoich należności w późniejszym etapie na drodze postępowania egzekucyjnego.  Możecie Państwo skorzystać na tym etapie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.

76 723 77 25
biuro@kwmediator.pl