Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Powrót do poprzedniej strony


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego klauzula niedozwolona

Czy wiesz, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest nielegalne?

Bankowcy z powodu własnych limitów oraz regulacji nadzoru finansowego zawsze mieli obowiązek domagać się od potencjalnych kredytobiorców przynajmniej 20-procentowego wkładu finansowego w kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości. Duża część klientów nie miała własnych oszczędności albo wolała je przeznaczyć na wyposażenie lub remont kupowanego mieszkania. Bankowcy takiej sytuacji proponowali swoim klientom rozwiązanie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Mechanizm ten polega na tym, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za np. 20 % długu klienta. Gdyby ów klient nie spłacał kredytu i bank wypowiedział mu umowę, to 80 % wierzytelności bankowcy mogliby ściągać bezpośrednio od klienta, a pozostałą część musiałby zapłacić im ubezpieczyciel i taki stan rzeczy powinien trwać do momentu spłaty przez kredytobiorcę zobowiązania kredytowego do poziomu kwoty głównej 80% jej wartości … w złotówkach !

Ponadto istnieje pogląd, że UNWW nie jest ubezpieczeniem z definicji. Ubezpieczenie powinno być umową wzajemną – jedna strona płaci składkę, a w zamian druga strona udziela jej ochrony ubezpieczeniowej. Tymczasem w UNWW jest inaczej: klient płaci składki, ale ubezpieczonym i uposażonym jest bank. To bank jest stroną umowy, i to on inkasuje korzyści wynikające z ochrony. Dodatkowo zdarza się, że składka pobierana przez bank trafia do ubezpieczyciela tylko w części, zasilając w pozostałej części kasę banku.

Sądy nie pozostawiają złudzeń bankom – Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego jest nielegalne.

Jeżeli chcesz uzyskać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zapraszamy do kontaktu!

Czytaj więcej

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Oferowane przez banki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego mogło się wydawać korzystne dla kredytobiorców, którzy nie dysponowali środkami na pokrycie wymaganego wkładu własnego stanowiącego 20% wartości pożyczanej kwoty. Z czasem okazało się jednak, że klienci nie mieli wpływu na treść zawieranej umowy, a ponadto nie otrzymywali podstawowych informacji dotyczących jej warunków. Nie wiedzieli, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, nie mogli wybrać konkretnego ubezpieczyciela oraz czasu obowiązywania ubezpieczenia. Dodatkowo banki pobierane kwoty przeliczały według własnego kursu CHF, co uniemożliwiało klientom dokładne oszacowanie wysokości składek. Obecnie postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego coraz częściej zostają uznawane przez sądy za wadliwe, co stanowi podstawę dla klientów banków do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

 

Klauzula niedozwolona – nadzieja dla kredytobiorców

Po szczegółowej analizie zawieranych przez kredytobiorców z bankami umów okazało się, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nosi znamiona klauzuli niedozwolonej (abuzywnej), ponieważ zawarte w nim postanowienia rażąco naruszają interesy klienta. Zwraca się tu uwagę na fakt, że nie wyjaśniają, kto jest ubezpieczonym oraz kto ubezpieczającym, są niejasne i uniemożliwiają ustalenie konkretnych zasad obowiązującej umowy. Dla kredytobiorcy to istotne przesłanki do dochodzenia na drodze sądowej zwrotu wpłaconych składek na ubezpieczenie, a także należnych odsetek. Jeśli sąd uzna, że postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią klauzulę niedozwoloną, to będzie oznaczać, że umowa staje się bezskuteczna od momentu jej zawarcia.

 

Pomoc w ubieganiu się o zwrot składek

Biorąc pod uwagę fakt, że sądy w większości uznają działania banków związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego za niedozwolone, warto podjąć kroki prawne w celu odzyskania niesłusznie pobranych środków finansowych. Trzeba jednak pamiętać, że może to być proces długotrwały, trwający nawet kilka lat. Niezwykle istotny jest również fakt, że składki ulegają przedawnieniu po 10 latach od momentu uiszczenia należności i w takiej sytuacji odzyskanie środków staje się niemożliwe. Aby mieć pewność co do momentu wpłaty każdej składki, należy wystąpić do banku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość oraz datę dokonanej wpłaty. Ubiegając się o zwrot bezprawnie pobranych składek, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej zwiększającej szansę na pozytywny wyrok sądu i wygranie sprawy. Skorzystanie z naszych usług w zakresie reprezentowania klientów przed sądem nie tylko uwalnia klientów od uciążliwości związanych z procedurami sądowymi, ale również zwiększa szansę na pozytywny wyrok w sprawie o zwrot składek z tytułu UNWW. Zajmujemy się analizą i kompletowaniem dokumentów, przygotowaniem pozwu oraz reprezentowaniem interesów klienta przed sądem. Gwarantujemy fachowe doradztwo poparte specjalistyczną wiedzą oraz rzetelną pracę na każdym etapie sprawy.

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Analiza dokumentów nic nie kosztuje! Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z regulaminem,
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: unww@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik