W jaki sposób dochodzenie należności może odbywać się na koszt dłużnika?

W jaki sposób dochodzenie należności może odbywać się na koszt dłużnika?

Powrót do poprzedniej strony


W jaki sposób dochodzenie należności może odbywać się na koszt dłużnika?

24 marca, 2021


💡Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego zawsze obciążają osobę zobowiązaną do zapłaty, ale co z prowizjami windykacyjnymi?

Uprawnienie do zwrotu kosztów windykacji należności wynika z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz. U. 2013 poz. 403], a konkretnie – art. 10.
Przekładając ustawę na „ludzki” język przybliżę najważniejsze kwestie związane z możliwością odzyskania ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów windykacji (prowizji windykacyjnych).
Celem opisywanej rekompensaty jest nałożenie dodatkowej dolegliwości finansowej na nierzetelnego kontrahenta. Dla wierzyciela jest to nic innego jak wynagrodzenie dodatkowego czasu oczekiwania na płatność, a także pokrycie kosztów, które trzeba było ponieść, aby odzyskać pieniądze.

💡Pierwsza i kluczowa sprawa dotyczy tego, że wszystkie poniższe informacje dotyczą transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeżeli Wasza FV nie została opłacona w wyznaczonym terminie, już w dniu rozpoczęcia naliczania odsetek macie Państwo prawo do żądania od dłużnika zryczałtowanej kwoty. Nie ma potrzeby aby  dowodzić faktycznie poniesionych kosztów dochodzenia należności.
Wartości rekompensaty wynoszą:
🔹40 euro – jeśli wartość świadczenia pieniężnego jest niższa niż 5 000 złotych;
🔹70 euro – jeśli wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 złotych, ale równocześnie niższa niż 50 000 złotych;
🔹100 euro – jeśli wartość świadczenia pieniężnego wynosi równo 50 000 złotych lub przekracza 50 000 zł.
W związku z faktem, że od dłużnika będziemy domagać się kwoty podanej w złotówkach, istotne jest odpowiednie przeliczenie kwoty w EURO na złotówki. Równowartość kwoty rekompensaty w złotówkach ustalamy, biorąc pod uwagę średni kurs EURO ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ten, w którym wierzytelność stała się wymagalna.
Jeśli rzeczywiste koszty windykacji przekraczają wartość rekompensaty, przedsiębiorca może żądać ich zwrotu w pełnej wysokości, jednak w takim wypadku należy je udokumentować np. poprzez przedstawienie opłaconej FV za prowizję, na rzecz kancelarii prowadzącej proces windykacji.
I na koniec wspomnę, że możliwość domagania się rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, jest uprawnieniem, nie obowiązkiem wierzyciela. Jednak jeśli wierzyciel korzysta z tego uprawnienia, otrzymuje proces dochodzenia należności na koszt dłużnika zarówno w zakresie postępowania sądowego, egzekucyjnego, a także w zakresie prowizji windykacyjnych.
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu.