Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym.

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym.

Powrót do poprzedniej strony


Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym.

28 kwietnia, 2021


W obrocie gospodarczym ze względu na różne rodzaje zobowiązań finansowych, okres przedawnienia należności jest różny. Wspólną zasadą dla wszystkich przypadków jest koniec terminu przedawnienia przypadający na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
Jakie zobowiązania przedawnią się po 3 latach?
Ten termin przedawnienia roszczeń obowiązuje wobec wszelkich należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej i dotyczy np.:
🔹należnych kar umownych,
🔹niezapłaconej lub niezwróconej kaucji,
🔹niezapłaconej lub niezwróconej zaliczki,
🔹niezapłaconej lub niezwróconej przedpłaty,
🔹należności wynikających z weksli,
 
Jakie zobowiązania przedawnią się po 2 latach?
Dwuletni okres przedawnienia roszczeń przewidziany jest dla przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży i dotyczy np.:
🔹nieopłaconych FV,
🔹należności wynikających z umowy o dzieło,
 
Jakie zobowiązanie w obrocie gospodarczym przedawni się zaledwie po roku?
🔹 z tytułu przewozu osób lub mienia,
🔹 w związku z zawartą umową przedwstępną,
🔹 w związku z roszczeniami najemcy o zwrot nakładów,
🔹 w związku z roszczeniami wynajmującego o zapłatę np. za uszkodzone rzeczy,
 
Roszczenie przedawnione wciąż istnieje, jednak nie można dochodzić takich roszczeń poprzez postępowanie sądowe i co się z tym wiąże, postępowanie egzekucyjne.
W praktyce dłużnik może się skutecznie uchylić od zapłaty takiej należności.